Prodávajícím je obchodní společnost ATTACKTRADE spol. s r.o. se sídlem:
Masarykova 118
664 42, Modřice
IČO: 26239396
DI4: CZ26239396

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně odd. C vl. 38375, 21.2.2001

Kancelář a pobočka společnosti:

Masarykova 118
664 42, Modřice


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.
Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) (dále jen „obchodní podmínky“) a jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.kavovary-online.cz.

1.2.
Kupní smlouva se uzavírá prostřednictvím internetového obchodu www.kavovary-online.cz mezi uvedeným prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující nebo „zákazník“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.kavovary-online.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky. Prodávající se zavazuje doručit zákazníkovi objednané zboží či poskytnout objednané služby a kupující se zavazuje prodávajícímu objednané zboží či služby uhradit v plné výši.

1.3.
V případě, že je kupujícím právnická osoba či osoba, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, upravuje se záruční doba na 12 měsíců. Tato ujednání v kupní smlouvě pak mají přednost.

1.4.
Smluvní vztah mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou vzniká prostřednictvím komunikačních prostředků, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředky komunikace na dálku“), přičemž zákazník s použití těchto prostředků souhlasí a náklady na použití prostředků komunikace na dálku si hradí kupující sám dle aktuálního sazebníku svého dodavatele.

1.5.
Prodávající podává kupujícímu následující informace v souladu s požadavky stanovenými občanskoprávními předpisy:

    a) totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresa pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj: Attacktrade spol. s r.o., tel.: (+420) 541 249 138 / (+420) 775 266 835, e-mail: info@attacktrade.cz;

    b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností: na internetových stránkách prodávajícího www.kavovary-online.cz;

    c) cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků: cena za zboží či služby je vždy uvedena u konkrétního zboží či služby včetně informace o tom, zda je cena s/bez DPH (v případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou DPH sazbou);

    d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění: viz následující ustanovení těchto obchodních podmínek;

    e) náklady na dodání: specifikováno v následujícím ustanovení těchto obchodních podmínek (pokud tyto náklady nelze stanovit předem, mohou být dodatečně účtovány podle sazebníku provozovatele poštovních či jiných doručovacích služeb);

    f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv: viz. následující ustanovení těchto obchodních podmínek;

   g) náklady na prostředky komunikace na dálku: náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby aktuálního sazebního zákazníkova dodavatele,

   i) podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy: viz následující ustanovení těchto obchodních podmínek;

   j) informace o nákladech spotřebitele spojených s navrácením zboží v souvislosti s odstoupením od smlouvy, i nákladech za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou: viz.následující ustanovení těchto obchodních podmínek;

   k) údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo: viz následující ustanovení těchto obchodních podmínek;

   l) zda uzavřená smlouva bude u něho uložena a zda k ní umožní spotřebiteli přístup: obchodní podmínky, objednávku a evidenci platby a využití služby korporace eviduje a na vyžádání zákazníkovi, který je spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku, poskytne údaje z této evidence (údaje budou poskytnuty v elektronické podobě – scan listin);

   m) o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít: smlouva se uzavírá v českém jazyce;

   n) o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy: smlouva se uzavírá prostřednictvím webového rozhraní www.kavovary-online.cz, přičemž zákazník je webovým rozhraním veden jednotlivými kroky objednání služby či zboží;

   o) o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky: zákazník je webovým rozhraním veden jednotlivými kroky objednání služby či zboží a má možnost si zadaná data a údaje před podáním objednávky zkontrolovat a opravit; před podáním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil.

   p) se stížnostmi se zákazník může obrátit na odpovědného vedoucího: tel.: (+420) 541 249 138 / (+420) 775 266 835, e-mail: info@attacktrade.cz. V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se zákazník může obrátit na příslušný státní orgán.

Ostatní skutečnosti jsou zřejmé ze souvislostí a z obsahu webového rozhraní www.kavovary-online.cz2. OBJEDNÁVKA A JEJÍ POTVRZENÍ

2.1.
E-shop obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen za jednotlivé zboží či služby. Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně/bez daně z přidané hodnoty (DPH) a všech souvisejících poplatků (kromě dopravy a poštovného).

2.2.
Cena zboží nezahrnuje náklady spojené s jeho zabalením a dále náklady na dopravu. S těmito náklady je zákazník předem seznámen v obchodních podmínkách prodávajícího, stejně jako v objednávkovém formuláři a včas před odesláním objednávky jsou mu veškeré náklady proto známy.

2.3.
Prezentace zboží umístěná v internetovém obchodu prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Po doručení objednávky pracovníci prodávajícího ověřují dostupnost zboží. O dostupnosti pak prodávající informuje kupujícího telefonicky – proto je velmi důležité uvést úplné kontaktní tel. číslo. Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí.

2.4.
Kupující může využít následující způsoby vytvoření objednávky:

   a) využitím formuláře na stránkách internetového obchodu prodávajícího
   b) e-mailem - objednávku můžete poslat na e-mailovou adresu: info@attacktrade.cz
   c) telefonicky (+420) 541 249 138 / (+420) 775 266 835

2.5.
V případě volby způsobu objednání prostřednictvím on-line formuláře pro objednání zboží či služby vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

   a) objednávaném zboží či službě
   b) způsobu úhrady kupní ceny zboží či služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
   c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží či poskytnutím služby (dále společně jen jako „objednávka“).

2.6.
V případě, že kupující zvolí variantu pro objednání zboží 2.4. b) či c), pak pro odeslání objednávky prostřednictvím e-mailu je kupujícímu doporučeno uvést následující údaje pro správné vyřízení objednávky:

   a) Jméno, příjmení
   b) adresa, dodací adresa pokud je rozdílná od fakturační adresy
   c) e-mail
   d) telefonické spojení, nutné pro případné změny typu zboží
   e) případné doplňující údaje

2.8.
V případě, že zákazník zvolí způsob odeslání objednávky prostřednictvím on-line formuláře, pak má možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zadal, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky, to vše před samotným odesláním objednávky. K odeslání objednávky po kontrole údajů kupujícím použije zákazník tlačítko „Potvrdit objednávku“, po jehož stisknutí dojde k odeslání objednávky. Údaje, jež byly kupujícím v objednávce uvedené, jsou korporací považovány za správné a prodávající není povinen ověřovat jejich pravdivost. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“). Prodávající neodpovídá za škodu vzniklou chybným uvedením údajů zákazníkem.

2.9.
Do potvrzení objednávky může kupující objednávku bezplatně zrušit. Vždy tak musí učinit písemně – mailem na adresu info@attacktrade.cz. V případě zrušení objednávky kupujícím po potvrzení objednávky má prodávající nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly s balením zboží.3. DODÁNÍ ZBOŽÍ

3.1.
Prodávající informuje také kupujícího o balném a nákladech souvisejících s dopravou po České republice. Individuálně lze sjednat ceny pro dopravu zboží do zahraničí.

3.2.
Zboží prodávající doručuje prostřednictvím České pošty, přepravcem PPL a Geis. Ke zboží vždy přikládáme český návod, daňový doklad – fakturu a vyplněný záruční list. Pokud u zboží nenaleznete záruční list, slouží pro tyto účely originál dodané faktury, na které je uveden model stroje a úplné výrobní číslo.

3.3.
Před převzetím zboží od přepravce by měl kupující zkontrolovat, zda není balík poškozený (neporušený, čistý obal). Pokud se zdá, že balík není v pořádku, kupující by vůbec neměl balík převzít a měl by provést zápis u přepravce.

3.4.
Na kupujícího přechází vlastnické právo okamžikem potvrzení předávacího protokolu přepravci, tedy převzetím zboží. Po převzetí zásilky se případné reklamace řeší přímo s dopravcem.

3.5.
V případě, že si kupující zboží zaslané na jím uvedenou adresu z důvodů na jeho straně vzniklých nevyzvedne, nebo v případě, že bude požadovat opětovné doručení zásilky či doručení jiným než předem zvoleným způsobem uvedeným v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení či nevyzvednutí zboží, pokud již bylo zboží prodávajícím expedováno. Při nevyzvednutí zboží kupujícím má prodávající právo požadovat náklady vzniklé s balením a dopravou tohoto zboží.

3.6.
Způsob doručení volí kupující v průběhu vyplnění objednávky.

- Osobní odběr
dopravné 0,-

- Česká pošta
dopravné 180,- vč.dobírky

- Geis
dopravné 90,- Kč
+ dobírka 20,- Kč

- Uloženka
dopravné 75,-
+ dobírka 25,-

- PPL
dopravné 120,-
+ dobírka 30,-

V případě dodání zboží na Slovensko se náklad na dopravu zvyšuje přibližně o 150,- vč. DPH4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.
Všechny ceny uvedené na stránkách internetového obchodu jsou uvedeny včetně DPH.

4.2.
Platba na dobírku
Platba probíhá přímo u zákazníka.

U objednávek do 2.500,- je účtováno dopravné a balné dle zvoleného způsobu dopravy.
U objednávek, nad 2.500,- zboží balíme a zasíláme ZDARMA.
Při zasílání zboží na Slovensko si účtujeme + 150,-.

4.3.
Platba bankovním převodem
Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

Na základě objednávky je vystavena zálohová faktura, která se odešle mailem zákazníkovi. Po připsání úplné částky na uvedený účet obchodu, je zboží obratem odesláno k zákazníkovi.

Termín dodání zboží může být ovlivněn termínem uhrazení platby.

Je možní také zboží uhradit rovnou, bez zálohové faktury na účet prodávajícího: 86-0883970237/0100, vedený u společnosti Komerční banka.
Jako variabilní symbol kupující uvádí číslo objednávky.

4.4.
Platba v hotovosti
Možnost vyzvednutí zboží osobně přímo na pobočce. Neúčtujeme si žádné balné.

Sídlo pobočky:

Attacktrade spol. s r.o.
Masarykova 118
Modřice, 664 42
Otevírací doba: Po – Pá, 8:00 – 16:00
Tel: 541 249 138

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů za účelem vyřízení jeho objednávky, výkonu práv a povinností z kupní smlouvy plynoucích v následujícím rozsahu: firma, IČ, DIČ, jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, adresa (dále jen „osobní údaje“).

5.2.
Prodávající se zavazuje, že v žádném případě neposkytne osobní údaje poskytnuté zákazníkem třetí osobě, nesouvisí-li tyto údaje k účelům souvisejícím se službami obchodu (např. sdělení doručovací adresy přepravci, správce daně, banka .).

5.3.
Uvedené údaje mohou sloužit pouze ke zpracování v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů – prodávající je využije pouze k účelům spojeným se službami internetového obchodu a pro marketingové účely.

5.4.
Kupující může na základě písemné žádosti kdykoli zažádat o vyřazení svých osobních údajů z databáze na e-mailu: info@attacktrade.cz. Souhlas se zpracováním osobních údajů není podmínkou pro uzavření kupní smlouvy.

5.5.
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů, jako je zasílání obchodních sdělení a informací zákazníkovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů však není podmínkou pro uzavření kupní smlouvy. Tento souhlas je možné kdykoli písemně odvolat na adrese info@attacktrade.cz. V případě neodvolání souhlasu budou osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou.

5.6.
Zpracováním osobních údajů zákazníka může být prodávajícím pověřena třetí osoba jakožto zpracovatel osobních údajů. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

5.7.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající či jím pověřené osoby provádí zpracování osobních údajů v rozporu s právními předpisy, může požádat prodávajícího o vysvětlení, nebo požadovat, aby prodávající či jím pověřená osoba ke zpracování odstranila takto vzniklý stav. Rovněž pro případ, že kupující požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající je oprávněn za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

5.8.
Osobní údaje kupujícího jsou uchovávány a zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1.
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. Je-li splněno vadně, má kupující práva z vadného plnění. Prodávající se zavazuje plnit ve střední jakosti, není – li mezi stranami ujednána jakost jiná.

6.2.
Prodávající plní vadně zejména tehdy:

   a) poskytne-li předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti,
   b) neupozorní-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují,
   c) ujistí-li zákazníka v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady, anebo že s e věc hodí k určitému užívání, nebo
   d) zcizí-li cizí věc neoprávněně jako svoji.

6.3.
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

   a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.4.
To neplatí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.5.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc měla vady již při převzetí.

6.6.
Věc je vadná, pokud nebyla dodána v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Za vadu se považuje i plnění jiné věci.

6.7.
Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

6.8.
Kupující by měl věc podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o jejích vlastnostech a množství.

6.9.
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

   a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
   b) na odstranění vady opravou věci,
   c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
   d) odstoupit od smlouvy.

6.10.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

6.11.
Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

6.12.
Je-li o nepodstatné porušení smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.13.
Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady.

6.14.
Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu prodávajícího.

6.15.
Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

   a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
   b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
   c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
   d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

6.16.
Neoznámil-li zákazník vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

6.17.
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, pokud prodávající nestanoví lhůtu delší. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

6.18.
Toto se však nepoužije       

   a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
   b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
   c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
   d) vyplývá-li to z povahy věci.

6.19.
Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.

6.20.
Práva z vadného plnění nelze vztahovat na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním ani na poškození v důsledku manipulace vedoucí k poškození výrobku, nejčastěji pádu apod.

6.21.
Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná.

6.22.
Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji zákazník mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. K tomu soud přihlédne jen k námitce prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět.

6.23.
Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.

6.24.
Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva zákazníka, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li tomu povaha věci, lze toto potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

6.25.
Ujednají-li si prodávající a kupující jako spotřebitel zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, nepřihlíží se k takovému ujednání. To neplatí, pokud strany zkrátily tuto dobu na polovinu zákonné doby při koupi již použitého spotřebního zboží; ujednaly-li si zkrácení větší, platí za ujednanou polovina zákonné doby.

6.26.
Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.

6.27.
Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení  uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro zákazníka bližším, uplatní zákazník právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.

6.28.
Uplatní-li zákazník právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

6.29.
S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. V případě, že kupující zboží zašle prostřednictvím přepravce, doporučuje se zaslat obchodním balíkem. Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží důkladně zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, a to včetně veškerého příslušenství a označení zásilky příslušnými symboly.  Prodávající kupujícího upozorňuje, že zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

6.30.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se korporace se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.31.
Dojde-li k výměně věci, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

6.32.
Pro reklamaci nás by měl kupující informovat prodávajícího na tel číslo +420 775 266 835 nebo na info@attacktrade.cz

6.33.
Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady.

6.34.
Po vyřízení reklamace bude prodávající zákazníka nejčastěji telefonicky, e-mailem, případně dopisem kontaktovat.

6.35.
V případě, že prodávající poskytl zdarma k nákupu benefit ve formě dárku, nevztahuje se na takový dárek práva spotřebitele.

6.36.
Zboží je poškozené

Pokud jste převzali zboží, které se jevilo být v pořádku, ale po vybalení se ukázalo, že je poškozené, je potřeba situaci neodkladně řešit. Doporučujeme bezprostředně pořídit fotodokumentaci.

Poškozené zboží doručené Českou poštou – oznamte v den doručení na jakékoli pobočce České pošty a kontaktujte nás na +420 775 266 835.

Poškozené zboží doručené přepravní společností PPL, GLS – informujte přepravce do 3 pracovních dní a kontaktujte nás na +420 775 266 835.
 
6.37.
Zboží je nekompletní

Informujte nás, prosím, na +420 775 266 835 nebo na info@attacktrade.cz

Na všechny prodané kávovary se vztahuje záruka na veškeré zjevné i skryté vady, které se neslučují s funkčností po dobu 24 měsíců.

Výjimkou mohou být profesionální kávovary, na které se může vztahovat záruka 12 měsíců a prodej právnické osobě. Informujte se o konkrétním modelu.7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1.
Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Tím se kupní smlouva od počátku ruší. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

   a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
   b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
   c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

7.2.
Toto odstoupení musí být prodávajícímu odesláno ve shora uvedené lhůtě, a to na adresu sídla prodávajícího, případně e-mailem: info@attacktrade.cz. V tomto případě kupující oznámí prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy, uvede číslo objednávky, jméno a datum nákupu. Postačuje, pokud bude odstoupení od smlouvy kupujícím ve čtrnácti denní lhůtě odesláno. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Lhůta běží ode dne převzetí zboží kupujícím.

7.3.
V případě, že spotřebitel nezašle odstoupení od kupní smlouvy e-mailem, je třeba jej zaslat písemně nebo předat osobně, a to na adresu kanceláře společnosti:

Attacktrade spol. s r.o.
Masarykova 118
Modřice, 664 42

7.4.
Zboží by mělo být prodávajícímu vráceno, pokud možno, nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží v době, kdy je měl ve svém držení, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je třeba s ohledem na povahu a vlastnosti takového zboží. Doručujeme v zájmu kupujícího pečlivě zboží zabalit a zaslat doporučeně.

7.5.
Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.6.
V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky bez nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí zákazníkovi přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím zákazník souhlasil. Kupujícímu však tím nevzniknou další náklady.

7.7.
V dopise by měl být kupující identifikován – tedy uvést úplnou adresu, o jaké zboží se jedná, číslo objednávky, číslo vystavené faktury, datum převzetí zboží a způsob jakým si zákazník přeje peníze vrátit – nejčastěji na účet – je potřeba uvést číslo účtu.

7.8.
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), nelze odstoupit od smlouvy:

   a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
   b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
   c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
   d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
   e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
   f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
   g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
   h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
   i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
   j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
   k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
   l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 
7.9.
Vzorové poučení o právu zákazníka – spotřebitele na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb. Vzorové poučení

7.10.
Vzorový formulář pro odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb. (můžete vyplnit tento formulář a poslat jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy) je přiložen na konci obchodních podmínek nebo je ke stažení zde.


8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1.
Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

8.2.
Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce. Nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

8.3.
Spory, které vznikají ze smluv, kde na jedné straně stojí podnikatel a na druhé straně spotřebitel, je možné řešit mimosoudně. Jedná se o způsob řešení sporů mimo obecné soudy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.

8.4.
Prodávající je oprávněn v přiměřeném rozsahu obchodní podmínky jednostranně měnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Změna obchodních podmínek bude vždy řádně a viditelně oznámena na stránkách společnosti www.kavovary-online.cz před její účinností, přičemž změny obchodních podmínek nabývají účinnosti 15. dnem ode dne jejich zveřejnění na internetové adrese www.kavovary-online.cz. Kupující má právo změny odmítnout  a závazek řídící se obchodními podmínkami z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 15 dnů, která počne běžet doručením písemné výpovědi prodávajícímu. Chování kupujícího v intencích aktuálně účinných obchodních podmínek se však vždy považuje za souhlas s jejich obsahem či změnou.

8.5.
Kupující souhlasí, že se předem seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem a uzavřením kupní smlouvy s nimi vyslovuje souhlas.

8.6.
Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány prodávajícím na internetových stránkách prodávajícího. Tímto ustanovením není omezena možnost korporace uzavřít s kupujícím smlouvu za předem odchylně sjednaných podmínek.

8.7.
Náklady na použití telekomunikačních prostředků jsou v běžné výši, hradí je zákazník a odpovídají tarifům telekomunikačních služeb zákazníka či tarifům dodavatelů jiných služeb, které zákazník využívá.

8.8.
Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty jím kupujícímu poskytnutou.

8.9.
Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní prodávajícího.

8.10.
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8.11.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.

8.12.
Kontaktní údaje prodávajícího:

ATTACKTRADE spol. s r.o.

Masarykova 118
664 42, Modřice
IČ: 262 39 396
DIČ: CZ26239396

zapsaná v OR KOS v Brně odd. C vl. 38375, 21.2.2001

Kancelář a pobočka společnosti:

Masarykova 118
664 42, Modřice


Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014.


Souhlasím

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Více informací.